แสดง # 
ชื่อ ฮิต
แบบใบอนุญาตกลับก่อนเวลาปฏิบัติราชการ 49
แบบรายงานผลการฝึกอบรม 46
หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 41
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย 42
แบบร้องเรียน - ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ การทุจริตและประพฤติมิชอบพนักงาน อบต.ปลวกแดง 34
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม 34
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานหลังเข้ารับการอบรม 40
แบบแสดงเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ในการนำความรู้ ความสามารถฯ ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน 36
แบบรายงานติดตามผลหลังเข้ารับการอบรม 38
คำร้องขอโอน - ย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น 41