แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 7
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 16
ประกาศการเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 14
ประกาศการกำหนดปฏิทินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 14
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 27
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 30
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 194
ประกาศการโอนงบประมาณณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 104
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 55
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 64