Prev Next

เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๑

15-01-2561

เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.ปลวกแดง Read more

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒…

22-12-2560

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (รอบ ๑๒ เดือน) Read more

การจัดทำคู่มือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบป…

19-12-2560

การจัดทำคู่มือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Read more

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับประชาชน)

19-12-2560

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับประชาชน) Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00

    

โครงการฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๐

ระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด อบต.ปลวกแดง จัดทำโครงการ "ฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงาน" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระดับความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของผู้ปฏิบัติงานด้านงานธุรการให้สูงขึ้น และสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรต่อไป ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง

 

https://www.facebook.com/abt.pluakdaeng/media_set?set=a.1430644846997749.1073742637.100001567434130&type=3