ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑