แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานสรุปผลวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 0
คำกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 12
เขียนแสดงเจตจำนงการปฏิบัติราชการของตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แขวนไว้บนต้นไม้แห่งความดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 21
พิธีปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 14
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) 14
หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนของ อบต.ปลวกแดง 9
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของ อบต.ปลวกแดง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 10
คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 10
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 10
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 18