แสดง # 
ชื่อ ฮิต
คำกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 4
เขียนแสดงเจตจำนงการปฏิบัติราชการของตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แขวนไว้บนต้นไม้แห่งความดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 8
พิธีปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 7
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) 3
หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนของ อบต.ปลวกแดง 3
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของ อบต.ปลวกแดง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 5
คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 5
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 4
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 11
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 109