แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานตามโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประเภทที่ 1  กิจกรรมจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์

          1. โครงการแอโรบิคสร้างเสริมสุขภาพ

          2. โครงการอ่อนหวานตำบลปลวกแดง

ประเภทที่ 2  กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่

          1. โครงการกิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพจิต และสุขภาพร่างกาย

          2. โครงการอบรมและฝึกการนวดศีรษะ-ใบหน้าคลายเครียด

          3. โครงการเทียนสมุนไพรตะไคร้หอมไล่ยุง

          4. โครงการทำยาหม่องครีมสมุนไพรและยาดมสมุนไพรพิมเสนน้ำใช้ในครัวเรือน

          5. โครงการกิจกรรมเพื่อก้าวสู่ตำบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่

ประเภทที่ 3 กิจกรรมการสนับสนุนงบประมาณเครือข่ายภาคประชาชน

          - ไม่มี -

ประเภทที่ 4 การบริการจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ

          1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ,คณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง