แสดง # 
ชื่อ ฮิต
แบบใบอนุญาตกลับก่อนเวลาปฏิบัติราชการ 71
แบบรายงานผลการฝึกอบรม 75
หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 59
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย 55
แบบร้องเรียน - ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ การทุจริตและประพฤติมิชอบพนักงาน อบต.ปลวกแดง 42
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม 66
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานหลังเข้ารับการอบรม 65
แบบแสดงเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ในการนำความรู้ ความสามารถฯ ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน 46
แบบรายงานติดตามผลหลังเข้ารับการอบรม 59
คำร้องขอโอน - ย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น 60