แสดง # 
ชื่อ ฮิต
แบบใบอนุญาตกลับก่อนเวลาปฏิบัติราชการ 215
แบบรายงานผลการฝึกอบรม 217
หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 171
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย 148
แบบร้องเรียน - ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ การทุจริตและประพฤติมิชอบพนักงาน อบต.ปลวกแดง 104
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม 162
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานหลังเข้ารับการอบรม 189
แบบแสดงเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ในการนำความรู้ ความสามารถฯ ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน 118
แบบรายงานติดตามผลหลังเข้ารับการอบรม 184
คำร้องขอโอน - ย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น 1100