เกี่ยวกับกองทุน

         กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง       ได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2555 และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของระบบหลักประกันสุขภาพของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มาจนถึงปัจจุบัน    

ข้อมูลทั่วไป

1. ข้อมูลทั่วไปด้านประชากร

          1.1 ข้อมูลประชากรแยกตามหมู่บ้าน

          องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง มีจำนวน 6 หมู่บ้าน และมีประชากรทั้งสิ้น 10,741 คน แยกเป็นเพศชาย 5,484 คน เพศหญิง 5,257 คน จำนวนครัวเรือทั้งหมด 16,417 ครัวเรือน

หมู่ที่

จำนวนบ้าน (หลัง)

เพศชาย (คน)

เพศหญิง (คน)

รวม (คน)

1. บ้านปลวกแดง

2,673

1,252

1,299

2,551

2. บ้านชากมาลัย

179

246

264

510

3. บ้านระเวิง

1,080

534

486

1,020

4. บ้านวังตาผิน

8,194

1,590

1,421

3,011

5. บ้านวังแขยง

2,341

1,039

1,053

2,092

6. บ้านทับตอง

1,948

759

688

1,447

ทะเบียนบ้านกลาง

2

64

46

110

รวม

16,417

5,484

2,257

10,741

 

ข้อมูล : สำนักบริหารงานทะเบียน อำเภอปลวกแดง ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2558

 

          1.2 ข้อมูลประชากรในภาพรวม

          องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดงมีเขตติดกับนิคมอุตสาหกรรม และมีจำนวนโรงงานภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดงหลายโรงงานด้วยกัน ทำให้มีจำนวนประชากรแฝงมาก อัตราความหนาแน่นจึงเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากร