แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายละเอียดในรายงานสถานะการเงินประจำวันไม่ครบถ้วน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 1
ไม่มีการระบุหมายเลขครุภัณฑ์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 0
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านไม่ถูกต้อง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 3
ไม่มีเอกสารการตรวจรับ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 3
ไม่ได้ระบุกรรมการผู้ถือลูกกุญแจตู้นิรภัย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 28
การจัดเก็บเงินรายได้และนำส่งเงิน ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 50
การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 46
การจ่ายเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มที่ยังไม่มีการจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมาย ประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 58
เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง. เดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 209
เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง. เดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 188