( คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดจริง )

 


รายชื่อพนักงาน

๑. นางพัชรดา วิทยาลัย
๒. จ่าเอกธีรธัชช์  ชาติศิริ
๓. น.ส.จารุวรรณ  ข้อยุ่น
๔. น.ส.สุทิศา  จิตสม
๕. น.ส.ชัญญาภัค  บุญเลิศ
๖. นายวิชัย  เกียนแจ้ง
๗.
นายเกรียงศักดิ์  ยะนัน
๘. น.ส.กนกลักษณ์  วงศา
๙.นายเฉลิมชัย  ยมศรีเคน 
๑๐. 
นางหทัยทิพย์  สุขสุวรรณ์
๑๑. น.ส.น้ำฝน  เวียนทอง
๑๒. น.ส.นันทิดา  อาจปักษา 
๑๓. น.ส.ณัฐอรนันท์  ศรีจันทร์
๑๔. 
นางสาวกัญจนา  คงเมือง
๑๕.
นายพรเทพ  ผ่องมาลัย
๑๖. น.ส.สมใจ  สนธิ
๑๗. น.ส.ฉัตรชนันทร์  สะอาด
๑๘. น.ส.วริศรา  เสียงเลิศ
๑๙. น.ส.ชฎามุก  ศรีปรีเปรม
๒๐. 
น.ส.รัตนาภรณ์  สมชาติ
๒๑. นายสิทธิศักดิ์  จิตสม
๒๒. นายอนันต์ เฮงฮะ
๒๓. น.ส.ดอกไม้ โพธิจักร
๒๔. นายปัญญา  โภคา
๒๕. นายจรัญ  ทิพวัลย์
๖. นายมงคล  ยาพันธ์
๒๗. น.ส.ชลิดา  จันทร์แก้ว
๒๘. นายปฏิญญา  แสงพราว
๒๙. นายนรินทร์  เติมไธสง
๓๐. นายดนัย  เต็มเปียง
๓๑. นายดนัย  คงจำรูญ
๓๒. นายนิเทส  มาลัยลอย
๓๓. นายวงศกร  จิตสม
๓๔. นายสายชล  มาลากูล
๓๕. นายจิระพงษ์  คำภู
๓๖. นายณัฐวุฒิ  อยู่สวัสดิ์
๓๗. น.ส.กัญศรัตน์  ประเสริฐผล
๓๘. น.ส.พรทิพย์  ดีประเสริฐ
๓๙. นางแพรภัทรา  โพธินาม
๔๐. นายสุวรรณ์  พิมปาน
๔๑. นายอนันต์  เสียงดัง