ชื่อ-สกุล

นายไพฑูรย์  ญาติเจริญ

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองประธานสภา อบต. / สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖

วันรับราชการครั้งแรก

24 กรกฎาคม 2547

วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งหลังสุด

13 พฤศจิกายน 2555  / 7 ตุลาคม 2555

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด/ปีที่ได้รับ

เบ็ญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)/ 2550

อาชีพ

ค้าขาย

ระดับการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี

หลักสูตรการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ) สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่สำเร็จการศึกษา

 11 เมษายน 2555

ประวัติการอบรมสัมมนา (หลักสูตรสำคัญ)

หน่วยงานผู้จัดการอบรม

หลักสูตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันสัญญา  
ธรรมศักดิ์
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท. เพื่อการบริหารจัดการสาธารณะที่ยั่งยืน
( 17-23 กุมภาพันธ์ 2557 )
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น  (วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2556)
ศูนย์ประสารงานและบริหารจัดการร่วมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน (วันที่ 7 กรกฎาคม 2556)
สถาบันนวัตกรรมสากลวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บทบาทหน้าที่ของสภาท้องถิ่น เทคนิคการประชุมสภา การกลั่นกรองงบประมาณ และวิธีคิดเกี่ยวกับการทำงานให้มีความสุข
(วันที่ 15 มิถุนายน 2556)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล            
(วันที่ 18มิถุนายน 2554)