• พิมพ์

ชื่อ-สกุล

นายอุดมศักดิ์  เนื่องจำนงค์

ตำแหน่งปัจจุบัน

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕

วันรับราชการครั้งแรก

7 ตุลาคม 2555

วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งหลังสุด

7 ตุลาคม 2555

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด/ปีที่ได้รับ

-

อาชีพ

ค้าขาย

ระดับการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี

หลักสูตรการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันที่สำเร็จการศึกษา

2554

ประวัติการอบรมสัมมนา (หลักสูตรสำคัญ)

หน่วยงานผู้จัดการอบรม

หลักสูตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันสัญญา  
ธรรมศักดิ์
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท. เพื่อการบริหารจัดการสาธารณะที่ยั่งยืน
( 17-23 กุมภาพันธ์ 2557 )
สถาบันนวัตกรรมสากลวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บทบาทหน้าที่ของสภาท้องถิ่น เทคนิคการประชุมสภา การกลั่นกรองงบประมาณ และวิธีคิดเกี่ยวกับการทำงานให้มีความสุข  ( 15 มิถุนายน 2556 )