ชื่อ-สกุล

นายทรงภพ  พวงภู่น้อย

ตำแหน่งปัจจุบัน

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔

วันรับราชการครั้งแรก

31 สิงหาคม 2551

วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งหลังสุด

22 ธันวาคม 2556

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด/ปีที่ได้รับ

-

อาชีพ

ธุรกิจส่วนตัว

ระดับการศึกษาสูงสุด

ม.6

หลักสูตรการศึกษา

ประมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถาบันการศึกษา

กศน.อ.ปลวกแดง

วันที่สำเร็จการศึกษา

 2542

ประวัติการอบรมสัมมนา(หลักสูตรสำคัญ)

หน่วยงานผู้จัดการอบรม

หลักสูตร

สถานีตำรวจภูธร อ.ปลวกแดง อาสาสมัครปราบปรามยาเสพติด ( 25 ส.ค. 2543 )
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยทางกฎหมาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ( 28 ก.ย. 2537 )
สำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( 16 ก.ย. 2537 )
กศน.จังหวัดระยอง ช่างเครื่องยนต์ ( 24 ก.พ. - 6 พ.ค. 2536 )