ชื่อ-สกุล

นางสาวกาญจนา  ไพรสี

ตำแหน่งปัจจุบัน

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔

วันรับราชการครั้งแรก

7 ตุลาคม 2555

วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งหลังสุด

7 ตุลาคม 2555

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด/ปีที่ได้รับ

-

อาชีพ

-

ระดับการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท

หลักสูตรการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่สำเร็จการศึกษา

2550

ประวัติการอบรมสัมมนา(หลักสูตรสำคัญ)

หน่วยงานผู้จัดการอบรม

หลักสูตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันสัญญา  
ธรรมศักดิ์
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท. เพื่อการบริหารจัดการสาธารณะที่ยั่งยืน
( 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2557 ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บทบาทหน้าที่ วิธีการประชุมสภา การควบคุมกำกับดูแลผู้บริหารท้องถิ่น และเทคนิคในการตรวจสอบด้านงบประมาณและการจัดซื้อ จัดจ้าง สำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น ( 10-13 กุมภาพันธ์ 2557 )