ชื่อ-สกุล

นายกิตติมศักดิ์  บุญอยู่

ตำแหน่งปัจจุบัน

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓

วันรับราชการครั้งแรก

31 สิงหาคม 2551

วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งหลังสุด

7 ตุลาคม 2555

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด/ปีที่ได้รับ

-

อาชีพ

เกษตรกร

ระดับการศึกษาสูงสุด

ประถมศึกษา

หลักสูตรการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1-6

สถาบันการศึกษา

โรงเรียนบ้านปลวกแดง

วันที่สำเร็จการศึกษา

 2546

ประวัติการอบรมสัมมนา(หลักสูตรสำคัญ)

หน่วยงานผู้จัดการอบรม

หลักสูตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันสัญญา  
ธรรมศักดิ์
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท. เพื่อการบริหารจัดการสาธารณะที่ยั่งยืน
(17 - 23 กุมภาพันธ์ 2557 )
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยองร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558  (วันที่ 13 กรกฎาคม 2556)
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดระยอง         (วันที่ 19 มกราคม 2554)
สถาบันพัฒนาบริหารบุคลากรศาสตร์ กิจการสภาและสิทธิสวัสดิการ (วันที่ 18 ตุลาคม 2552)