ชื่อ-สกุล

นายดุสิต  ศรีอุดร

ตำแหน่งปัจจุบัน

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒

วันรับราชการครั้งแรก

31 สิงหาคม 2541

วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งหลังสุด

7 ตุลาคม 2555

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด/ปีที่ได้รับ

-

อาชีพ

เกษตรกร

ระดับการศึกษาสูงสุด

มัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตรการศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สถาบันการศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปลวกแดง

วันที่สำเร็จการศึกษา

 2542

ประวัติการอบรมสัมมนา(หลักสูตรสำคัญ)

หน่วยงานผู้จัดการอบรม

หลักสูตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันสัญญา
ธรรมศักดิ์
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรชอง อปท. เพื่อการบริหารจัดการสาธารณะที่ยั่งยืน
( 17-23 กุมภาพันธฺ 2557 )
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด จังหวัดระยอง (วันที่ 19 พฤษภาคม 2554)
สถาบันพัฒนาบริหารบุคลากรศาสตร์ กิจการสภาและสิทธิสวัสดิการ (วันที่ 18 ตุลาคม 2552)