ชื่อ-สกุล

นายสมนึก  เกษมเจริญกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒

วันรับราชการครั้งแรก

10 มิถุนายน 2543

วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งหลังสุด

7 ตุลาคม 2555

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด/ปีที่ได้รับ

เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.)/ 2553

อาชีพ

เกษตรกร

ระดับการศึกษาสูงสุด

มัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตรการศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สถาบันการศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปลวกแดง

วันที่สำเร็จการศึกษา

 2538

ประวัติการอบรมสัมมนา(หลักสูตรสำคัญ)

หน่วยงานผู้จัดการอบรม

หลักสูตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันสัญญา  
ธรรมศักดิ์
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท. เพื่อการบริหารจัดการสาธารณะที่ยั่งยืน 
( 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2557 )
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดระยอง
สมาชิกสภา อบต. ในเขตจังหวัดระยอง ( 19 มกราคม 2554 )