ชื่อ-สกุล

นายสาคร  เพาะปลูก

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานสภา อบต. / สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑

วันรับราชการครั้งแรก

24 กรกฎาคม 2547

วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งหลังสุด

13 พฤศจิกายน 2555  / 7 ตุลาคม 2555

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด/ปีที่ได้รับ

เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.)/ 2553

อาชีพ

เกษตรกร

ระดับการศึกษาสูงสุด

มัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรการศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สถาบันการศึกษา

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปลวกแดง

วันที่สำเร็จการศึกษา

 2548

ประวัติการอบรมสัมมนา(หลักสูตรสำคัญ)

หน่วยงานผู้จัดการอบรม

หลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บทบาทหน้าที่ วิธีการประชุมสภา ฯ การควบคุมกำกับดูแลผู้บริหารท้องถิ่น และเทคนิคในการตรวจสอบด้านงบประมาณและการจัดซื้อ จัดจ้างสำหรับสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ( 10-13 กุมภาพันธ์ 2557 )
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กลยุทธ์การเข้าถึงประชาชนด้วยศิลปะการพูดเพื่อโน้มน้าวจิตใจ และสิทธิประโยชน์สวัสดิการ สำหรับนักการเมืองท้องถิ่น  (วันที่ 27 กรกฎาคม 2556)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นและการกลั่นกรองงบประมาณ 
(วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556)
สถาบันนวัตกรรมสากลวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บทบาทหน้าที่ของสภาท้องถิ่นเทคนิคการประชุมสภา การกลั่นกรองงบประมาณ และวิธีคิดเกี่ยวกับการทำงานให้มีความสุด  (วันที่ 15มิถุนายน 2556)
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ระยอง สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (วันที่ 19มกราคม 2554)
สถาบันพัฒนาบริหารบุคลากรศาสตร์ กิจการสภาและสิทธิสวัสดิการ (วันที่18ตุลาคม 2552)