ชื่อ-สกุล

นายรังสรรค์  เงินยวง

ตำแหน่งปัจจุบัน

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑

วันรับราชการครั้งแรก

24 กรกฎาคม 2547

วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งหลังสุด

7 ตุลาคม 2555

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด/ปีที่ได้รับ

เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.)/ 2553

อาชีพ

ค้าขาย

ระดับการศึกษาสูงสุด

มัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรการศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สถาบันการศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปลวกแดง

วันที่สำเร็จการศึกษา

 2546

ประวัติการอบรมสัมมนา(หลักสูตรสำคัญ)

หน่วยงานผู้จัดการอบรม

หลักสูตร

-          สถาบันวัตกรรมสากลวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-          องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

-          สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

-          บทบาทหน้าที่ของสภาท้องถิ่น เทคนิคการประชุมสภา การกลั่นกรองงบประมาณ และวิธีคิดเกี่ยวกับการทำงานให้มีความสุข (วันที่ 15มิถุนายน 2556)

-          เสริมความรู้อาสมัครสาธารณสุข (วันที่ 25 พฤษภาคม 2555)

 

-          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดระยอง (วันที่ 19 มกราคม 2554)