(คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดจริง)

ประวัติสมาชิกสภา อบต. 
 
1. นายรังสรรค์ เงินยวง ตำแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ประวัติ
2. นายสาคร  เพาะปลูก ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 (ประธานสภา อบต.) ประวัติ
3. นายสมนึก  เกษมเจริญกุล   ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ประวัติ
4. นายดุสิต  ศรีอุดร ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ประวัติ
5. นายกิตติมศักดิ์  บุญอยู่   ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ประวัติ
6. นายเล็ก  ศรแสดง   ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ประวัติ
7.นางสาวกาญจนา  ไพรสี   ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ประวัติ
8.นายทรงภพ  พวงภู่น้อย  ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ประวัติ
9. นายอุดมศักดิ์  เนื่องจำนงค์ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ประวัติ
10. นายสุรพล  ตะเพียรทอง   ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ประวัติ
11. นายอนันต์  อินทรโชติ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ประวัติ
12. นายไพฑูรย์  ญาติเจริญ   ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ( รองประธานสภา อบต. ) ประวัติ