ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

             วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป นายสาคร อาจรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณ อปพร. ดีเด่น ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และนายวิเชียร พันธุ์มุข สมาชิก อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในวัน อปพร.
ณ ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่นดินแดง กรุงเทพมหานคร

รางวัล อปท.ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙