แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การให้ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับอัตราค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพื่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. ฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ 182
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 327
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 204
ประกาศ คกก.มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) 275
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ 174
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๔๔ 211
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๒๒ 300
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ 421
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 324
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ 257