แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ 16
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ 20
ระเบียบ กท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฯ พ.ศ.๒๕๕๗ 278
เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2046
เรื่องการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองท้องถิ่น 26174
เรื่อง หลัเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 653
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 262
เรื่อง มาตราการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย 358
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ 175
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๑ 206