แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ 61
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ 53
ระเบียบ กท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฯ พ.ศ.๒๕๕๗ 323
เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2075
เรื่องการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองท้องถิ่น 26213
เรื่อง หลัเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 690
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 289
เรื่อง มาตราการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย 390
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ 210
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๑ 236