รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑