แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศ!! นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบฯ พ.ศ.๒๕๖๓ 18
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง 88
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 79
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้ หรือรับสินบน 78
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 98
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม 78
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน 90
ประกาศปรับปรุงคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมด้านการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน (ครั้งที่ ๑) 75
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและปรับปรุงคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมด้านการบริหารผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๒ 100
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 200