แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 19
ประกาศ!! นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบฯ พ.ศ.๒๕๖๓ 37
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง 103
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 93
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้ หรือรับสินบน 94
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 111
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม 92
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน 103
ประกาศปรับปรุงคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมด้านการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน (ครั้งที่ ๑) 91
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและปรับปรุงคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมด้านการบริหารผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๒ 111