แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ปราชญ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (นางจินตนา แสงจันทร์) 49
ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.ปลวกแดง 57
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดทำทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 28
แผ่นพับปราชญ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 39
ปราชญ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (นางจิตนา แสงจันทร์) 42
ปราชญ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (นางนาตยา ล้อมวงศ์) 381
ปราชญ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ดต.ถนอมศักดิ์ ไสยกิจ) 366
ปราชญ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (นายลำพูน สังขทา) 361
ปราชญ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (นายวิเชียร วงศ์ทิม) 362
ปราชญ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (นายสมคิด มีสุข) 166