รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ปลวกแดง
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐