ร่างประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย ๑๐ หมู่ที่ ๕  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)