• พิมพ์

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงพยาบาลปลวกแดง-๓๒๔๕  (โรงกระทะ) หมู่ที่ ๑ , ๕ ตำบลปลวกแดง