ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอาคารอเนกประสงค์ -  ฝายคลองตาเอ๋ หมู่ที่ 4