ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุรพล  งอกคำ - หมู่บ้านโมน๊อก หมู่ที่ ๔ ตำบลปลวกแดง