โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยศรีชัย หมู่ที่ ๓