โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณสระบัว หมู่ที่ ๔