โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย ๑ (บ้านนายเฉลิม
กิจพจนีย์) หมู่ที่ ๕ ตำบลปลวกแดง