สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายวังแขยง ซ.๗ - ครัวนายแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลปลวกแดง