สอบราคาจ้างยานพาหนะ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
(โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สป ปี ๒๕๕๘)