สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านคุณยุพิน
ดวงวิไลศิลป หมู่ที่ ๖ ตำบลปลวกแดง