แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง (Hight Mast) สูง ๒๕ ม.พร้อมขยายเขตไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ 1
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญพา ชาดี หมู่ที่ ๓ 6
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งโคมเดี่ยวสายซอยโรงงานเซรามิค-เขากระชาย หมู่ที่ ๖ 6
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยศรีชัย หมู่ที่ ๓ 5
โครงการต่อเติม ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ 27
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย ๙ (โบสถ์คริสต์) หมู่ที่ ๕ 24
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งโคมเดี่ยวสายโคซาน หมู่ที่ ๖ 21
โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปลวกแดง หมู่ที่ ๖ 301
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายวังแขยง ซอย ๙ (บ้านเจ๊แพร) หมู่ที่ ๕ 274
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณสระบัว หมู่ที่ ๔ 180