รายงานผลการศึกษาวิจัย "ความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน ของพนักงาน อบต.ปลวกแดง " ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒