แสดง # 
ชื่อ ฮิต
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (Organizational Governace - OG) 105
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง 979
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 374
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง 1598
ระเบียบว่าด้วยการประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ 1007
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เรื่องกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางปฏิบัติตนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 730