แสดง # 
ชื่อ ฮิต
แต่งตั้ง จนท.รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ การทุจริต และประพฤติมิชอบ ของพนักงานส่วนตำบล ลุกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 16
รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 31
หลักเกณฑ์ วิธีการยื่นคำร้อง และช่องทงการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ การทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานฯ 42
มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด อบต. 40
ประกาศกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 38
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 35
ประกาศกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกเวลามาปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การเสนอใบลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 41
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างสำหรับรอบการประเมิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓) 34
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 32
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 37