• พิมพ์

ประกาศกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติตนของ

พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สังกัด อบต.ปลวกแดง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔