• พิมพ์

ระกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(รอบการประเมิน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)