ประกาศกำหนดแนวทางเกี่ยวกับการบันทึกเวลามาปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การเสนอใบลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔