• พิมพ์

รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)