แต่งตั้ง จนท.รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ การทุจริต และประพฤติมิชอบ ของพนักงานส่วนตำบล ลุกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒