กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกเวลามาปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การเสนอใบลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓