หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างสำหรับรอบการประเมิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)