ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

เรื่องกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางปฏิบัติตนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง