แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 9
หลักเกณฑ์ วิธีการยื่นคำร้อง และช่องทงการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ การทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานฯ 13
มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด อบต. 11
กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 12
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 11
กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกเวลามาปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การเสนอใบลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 14
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างสำหรับรอบการประเมิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓) 11
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 11
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 13
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (Organizational Governace - OG) 75