แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศยกย่องบุคคลดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ 4
ประกาศกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สังกัด อบต.ปลวกแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 5
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง (รอบการประเมิน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 5
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 9
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 5
ประกาศกำหนดแนวทางเกี่ยวกับการบันทึกเวลามาปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การเสนอใบลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 6
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 11
รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 11
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง 16